Veilig sporten bij NiNo

Bij NiNo staat een veilig sport klimaat voorop. Wij vinden het belangrijk dat sporters veel plezier hebben in het schaatsen, maar dit altijd in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen doen. Om dit te realiseren zijn er een aantal stukken opgestelt die op deze pagina terug te vinden zijn.

 

HHR (HuisHoudelijk regelement) NiNo

Hier is via deze link het HuisHoudelijkRegelement van de NiNo te vinden. Hierin staan een aantal verschillende artikelen omschreven. De inhoudsopgave is hieronder te vinden. Om de hele inhoud te lezen, zal het document gedownload moeten worden.

Artikel 1: Naam, oprichting en domicilie
Artikel 2: Bestuur
Artikel 3: Dagelijks bestuur
Artikel 4: Leden/abonnementen administratie
Artikel 5: VOG-Coördinator
Artikel 6: Vervoerscoördinator
Artikel 7: Wedstrijdsecretariaat
Artikel 8: PR Zaken
Artikel 9: Traningscoördinator
Artikel 10: Trainers
Artikel 11: Jeugdcoördinator
Artikel 12: Jeugdleiders
Artikel 13: Kleding-commissie
Artikel 14: Vrijwilligers coördinator
Artikel 15: Feest-commissie
Artikel 16: Natuurijs-commissie
Artikel 17: Terrein-commissie
Artikel 18: HHR (HuisHoudelijk Reglement)
Artikel 19: Statuten
Artikel 20: Algemene leden vergadering
Artikel 21: Leden
Artikel 22: Contributie
Artikel 23: Trainers-bijdrage
Artikel 24: Vervoers-bijdrage
Artikel 26: Vergoedingen en representatie
Artikel 27: Clubkampioenschappen
Artikel 28: Sponsoring
Artikel 29: Bijzondere bepalingen

 

Module statuten

Het volledige document is hier te vinden

Iedere vereniging die lid is van de KNSB is verplicht statuten op te stellen en ervoor te zorgen dat deze aan de wet en de verplichtingen vanuit de bond blijven voldoen. Hierin staan zaken zoals naam, zetel en doel van de vereniging, wat de bestuurstaak is en hoe je de algemene ledenvergadering bijeen moet roepen. Daarnaast kunnen ook andere zaken zoals de soorten lidmaatschap in de statuten worden vastgelegd.

Statuten moeten worden vastgelegd bij de notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Dit in tegenstelling tot een wijziging in het huishoudelijk reglement. Dat kun je als vereniging zelf vastleggen.

Deze modelstatuten zijn door de KNSB ontworpen voor een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die geen afdelingen kent en haar statuten gaat wijzigen.

 

Gedragscode sportbegeleiders

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties Hieronder vindt u de gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd as seksueel misbruik.
 • De begeleider mag sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training, (-stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporters behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

De KNSB kent zelf ook een eigen gedragscode voor trainers, begeleiders en coaches. Van al onze betrokken trainers, begeleiders en coaches verwachten wij dat zij zich hier aan houden, en hebben wij een ondertekend exemplaar.

Bij grensoverschrijdend (seksueel) gedrag binnen NiNo zal de KNSB en de politie worden ingeschakeld.

Omgangsregels leden Schaatsvereniging NINO

We willen als vereniging dat iedereen met veel plezier onze mooie sport kan uitoefenen. Hoe we met elkaar omgaan draagt daar ook voor een heel groot deel aan mee. Wij dragen deze regels uit om voor iedereen een fijne, veilige sportomgeving te hebben waar we met veel plezier en ontspanning met elkaar de sport uitoefenen.

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo mogelijk bij het bestuur.
Vertrouwenscontact personen

Schaatsvereniging NiNo wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier sport en zich thuis voelt. Met elkaar doen we er immers alles aan om juist grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

Maar stel nu dat…

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Binnen NiNo willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen NiNo een vertrouwenscontactpersoon is aangesteld. Zij wil fungeren als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.

Voorkomen is beter dan genezen

Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersonen van NiNo?

Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

 • Pesten en gepest worden
 • Machtsmisbruik en verbale agressie
 • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
 • Grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
 • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
 • De wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
 • Twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
 • Iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
 • Het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag
 • Of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van NiNo op de juiste plaats is.

Wat doen de vertrouwenscontactpersonen?

 • Zij luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doen niets wat je niet weet.
 • De vertrouwenscontactpersonen kunnen je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.
 • Zij geven voorlichting over ongewenst gedrag, zorgen voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoeken naar een informele oplossing en staan de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht.
 • Zij zijn bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Ze zijn bevoegd om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

Hoe vertrouwelijk zijn de vertrouwenscontactpersonen?

Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon van NiNo plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

Verantwoordelijkheid?

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van NINO. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteren de vertrouwenscontactpersonen aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen van NiNo?

Als vertrouwenscontactpersonen luisteren wij naar je verhaal, denken we samen na over de te nemen stappen en kunnen we je verder helpen door professionele mensen in te schakelen waar dat nodig is. Voor veel situaties is geen standaard oplossing te bedenken, maar is een luisterend oor het begin van de oplossing. Binnen de NiNo hebben wij een vertrouwenscontactpersoon, maar ook de KNSB heeft een vertrouwenscontactpersoon waar altijd contact gemaakt mee mag worden.

Hanriette Brouwer
Telefoon: 0651250036
Email:hanriette@kdvpolderpret.nl

Maaike Pekelharing (vertrouwenscontactpersoon binnen KNSB)
Telefoon: 06-14794824 / 088-4892000